top of page

מדבא מעמידה לרשות לקוחותיה סל עשיר של שירותים בתחומי המדידות והמיפוי, הצילום האוירי, מערכות המידע הגיאוגרפיות ובסיסי הנתונים המרחביים. מכלול שירותים זה, על נסיונם העשיר של אנשי החברה, הינו ייחודי ומאפשר לחברה לספק ללקוחותיה פתרונות כוללים, וכל זאת תחת קורת גג אחת

מיפוי פוטוגרמטרי

DSCF3747_E.jpg

בעזרת מערכות פענוח בתלת מימד מתאפשר ניתוח של נתוני הגובה והאוביקטים בשטח. בתהליך הפענוח מתורגם הצילום האוירי למידע וקטורי מפורט בעל מיקום ידוע ומדוייק במרחב התלת-מימדי. לשם כך, עושה חברת מדבא שימוש בטכנולוגיות 3D עדכניות וחדשניות לפענוח תצלומי האויר. מידע זה משמש בהמשך להפקתן של מגוון מפות טופוגרפיות ומפות מצביות אחרות. המידע הפוטוגרמטרי מפוענח בקנ"מ מפורט, על פי צרכי הלקוח ובכלל זה קנ"מ המתאים להפקתן של מפות ומידע לקראת תכנון וביצוע.

מדידות הנדסיות

2מודדים.jpg

המרחב של מדינת ישראל הינו מהצפופים בעולם. מרחב זה מאופיין בהטרוגניות גדלה והולכת של שימושי קרקע, הנובעת מהצורך לתת מענה לצרכיה המגוונים של המדינה ואוכלוסייתה. מורכבות מרחבית זו מציבה אתגר גדול לכל תהליך תכנוני, ברמה המקומית והלאומית. מדידות הנדסיות, לסוגיהן, מהוות חלק בלתי נפרד מכל תהליך תכנוני, על מגוון שלביו:
א. מדידות לשלב הכנת תכנית מתאר מחוזית או מקומית (תב"ע)

ב. הכנת תוכנית לצורכי רישום
ג. ליווי תכנית עד לשלב מתן תוקף
ד. רישום פרצלציה בטאבו
ה. הכנת תכניות לתכנון מפורט
ו. ליווי ופיקוח על ביצוע
ז. מסירת מגרשים ליזמים

הצורך בתיאום הנדסי בין מבנים ותשתיות על פני ובתת הקרקע, מעלה את חשיבותן של המדידות ההנדסיות והופכן לנדבך קריטי עבור ניהול,תכנון ופיתוח סדורים של משאבי הקרקע. חברת מדבא מספקת שירותי מדידה הנדסית וכן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים הנדסיים לגופים ציבוריים, מוניציפאליים, פרטיים ואחרים.

PSX_20190611_190245.jpg
מדידות

מיפוי שדה
במהלך שלושת העשורים האחרונים, חווה תחום המדידות ההנדסיות שינויים מהירים ומהותיים, בראש ובראשונה הודות לשיפור בדיוק המדידה וקביעת המיקום הנגזרים משימוש גובר והולך במערכות מבוססות GPS. צוותי המדידה של מדבא משלבים בעבודתם שיטות מדידה חדשניות דוגמאת הRTK GPS וכן מדידות בעזרת מערכות ה Total Station, ומספקים שירותי מדידות שדה, תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. תוצרי המדידה, בשילוב עם תוצרי מערכות ה CAD, משולבים בתהליכי הפקתן של מגוון מפות טופוגרפיות ומצביות מפורטות, וכן משמשים רכיב משלים למיפוי האוירי ותוצריו הפוטוגרמטריים, לשם קבלת תוצרי מיפוי מדוייקים ועדכניים.

צילום אוירי

2טיסה.jpg

לחברת מדבא נסיון רב בתחום הצילום האוירי, בהיקפי שטח גדולים, בארץ ובעולם. לחברה מטוס בבעלותה, וכן מערכת צילום אוירית דיגיטאלית חדשנית המאושרת על ידי המרכז למיפוי ישראל לצילומי אורתופוטו. מערכת זו מושתת על רכיבים מוטסים וקרקעיים, והיא מספקת פתרון כולל לתהליך הצילום האוירי על מגוון שלביו. נסיונה העשיר של החברה, מאפשר לה לבצע גיחות צילום אוירי תחת מגוון תנאי מזג אויר ותנאי הארה, גם כאלה שאינם אופטימאליים, תוך שהיא מספקת ללקוחותיה תוצרים באיכות גבוהה ביותר, העומדים בסטנדרטים המחמירים ביותר. בנוסף, לחברה נסיון בהתאמתם של כלי טיס לצרכי צילום, בהתבסס על מאפייני מערכת הצילום ודגם המטוס.

150atar.jpg

 משנת 2022  מופעלת מערכת צילום חדשה 

 PHASE ONE IXU150 ומתקדמת מסוג 

 

צילום אויר
Legal.jpg
חוות דעת

מודד מבקר וחוות דעת משפטיות

רישום מקרקעין

אחד מיעדיו של המרכז למיפוי ישראל הנה הגברת והגדלת היקף רישום הזכויות במקרקעין מכוחן של תכניות לצרכי רישום ואישורן. לשם כך פונה המרכז למיפוי ישראל למודדים מהשוק הפרטי לשם ביצוע ביקורת תכניות לצרכי רישום אשר הוכנו על ידי מודדים אחרים. שמעון ורזגר, מבעלי מדבא, הינו אחד מכ-15 מודדים המוכרים על ידי מפ"י כמודדים מבקרים. כמודד מבקר ביקר שמעון ורזגר מעל ל-370 תצ"רים, וליווה את תהליך אישורן ככשרות לרישום.

שמעון ורזגר, מבעלי מדבא, בעל תואר במשפטים מטעם מכללת שערי משפט, משמש כעד מומחה מטעם בתי משפט במגוון תיקים בנושאי מקרקעין, ומתמחה בהיבטים משפטיים של חוק התכנון והבנייה, הסדרי מקרקעין ובעלויות קרקע, ובכלל זה מתן פרשנות משפטית לתוכניות בניין ערים מקומיות, מחוזיות וארציות.

רישום מקרקעין

RealEstate.jpg

אנו בחברת מדבא מבינים את חשיבות תהליך רישום המקרקעין והסדרת זכויותיו של הלקוח בהן. החברה מלווה את לקוחותיה לכל אורכו של הליך רישום המקרקעין, על מכלול פעולותיו, ובכלל זה המדידה לצרכי רישום, הכנת תכנית הפרצלציה, אישורה במרכז למיפוי ישראל ורישומה בלשכות רישום המקרקעין (טאבו).

הכנת תכנית לצרכי רישום (תצ"ר)
במסגרת זו מבוצעת חלוקה של המקרקעין בהתבסס על תכנית בניין עיר (תב"ע) בתוקף. מטרת תהליך הפרצלציה הינו שינוי מארג החלקות הקיים – ביטולן של החלקות הרשומות, התוויית החלקות החדשות בהתבסס על נתוני התב"ע, תוך חפיפה לגבולות המגרשים המותווים בתב"ע ומענה על הוראות תקנון התב"ע. לאחר מכן מבוצע נרשמות החלקות החדשות בלשכות רישום המקרקעין (טאבו), כל זאת על מנת לאפשר את רישום המקרקעין על שם הבעלים, המדינה או הרשויות. חברת מדבא מלווה את לקוחותיה לאורך כל שלבי עריכת התצ"ר, החל מהכנת תכנית לצרכי רישום המוגשת לאישור ועדת התכנון הבודקת כי אין סתירה בין התצ"ר לבין תכניות אחרות בתוקף, המקודמות באותו מרחב. בשלב הבא, מאושרת התכנית על ידי המרכז למיפוי ישראל (הכרזתו עליה "ככשרה לרישום"). ועד לרישומן של החלקות החדשות בלשכות רישום המקרקעין.

הכנת תשריט בית משותף
לאחר רישום הקרקע על שם הבעלים, במקום בו קיים בית משותף, יש להכין תשריט במסגרתו מייחדים את הזכויות שיש לפרט או לחברה בנכס: דירות, אולמות, משרדים, מחסנים, חניות וכו'. בשל מורכבותו, תשריט הבית המשותף דורש מיומנות בהכנתו. בנוסף למדידת ושרטוט חלקי הנכס השונים, יש לכלול את חישובי השטחים ובכללם הצמדות לנכס (גינה, גג, חניה וכו').

רישום פרצלציה
עם אישורה של תכנית לצרכי רישום כ"כשרה לרישום", יש לבצע רישום שלה בלשכת רישום המקרקעין. הליך הרישום יכלול הכנת תיק רישום ובו, בין היתר: נסחי רישום, מסמכי ייחוד (רישום) הערות אזהרה, שטרי איחוד וחלוקה, בקשה לרישום איחוד וחלוקה, ריכוז בעלויות, שיעבודים וצווים אחרים אם יש וכו'. חברת מדבא פיתחה מתודולוגיה ייחודית, מבוססת GIS, המסייעת בהליך ייחוד הערות האזהרה. כחלק ממתודולגיה זו מבוצע ניתוח מרחבי של מכלול התשריטים והתכניות המגדירים את המיקום הגיאוגרפי של החלקות/חלקי החלקות בגינן נרשמות ההערות, בהתחשב בייעודיהן ומכוח הסעיפים המתאימים בחוק התכנון והבנייה ופקודת המקרקעין.

מעקב אחר יציבות ושקיעות מבנים

StructureStability.jpg
מעקב יציבות

אחד ההיבטים החשובים בתהליך תכנון וביצוע הנדסי הינו נושא בטיחות המבנה ויציבותו. לצד פרויקטים הנדסיים בהם נדרשת בקרה קבועה אחר תזוזות ושינויים מבניים, ולו הקלים ביותר, קיימים פרויקטים בהם נדרשת פעולת ניטור ומעקב בשל כשלים שנתגלו במבנה (כגון שקיעות, עומסי יתר וכו'). בכל המקרים, שינויים אלו, המשפיעים על יציבות ובטיחות המבנה, ניתנים לזיהוי על ידי כלים וחיישנים יעודיים, המופעלים על ידי צוותים ומודדים מיומנים. מרגע איתור כשלים ובעיות יציבות במבנים יש צורך במעקב אחריהם על מנת לודא את קצב התקדמות השקיעה ואת מידת הסכנה ליציבות ובטיחות המבנה. לא תמיד כשלים אלו מעידים על סכנה או פגיעה בבטיחות המבנה. לעיתים קרובות כשלים אלו דורשים מדידה ותיעוד, שלאחריהם מתקיים תהליך מתמשך של ניטור ומדידות תקופתיות האומדים את קצב השינוי.

חברת מדבא מדידות והנדסה מספקת שירותי מעקב אחר יציבות ושקיעות במבנים וגשרים. בתאום עם הלקוח, ובהתאם לאופי הבדיקה הדרושה, יוצאים צוותי המדידה ומתעדים את ההפרשים מאז מדידה קודמת ואת קצב התקדמות השקיעה/שינוי. תהליך זה מבוצע תוך קביעת נקודות B.M (Bench Mark), במרחקים מוגדרים מהמבנה, מהם יבוצע תהליך המדידה והמעקב לנקודות B.M המבוטנות במבנה עצמו. עם סיום תהליך המדידה, ובמהלך תקופת המעקב, מועברות תוצאות המעקב לגורמי הפיקוח מטעם הלקוח.

מדידות לשחזור ושימור המורשת הבנויה

שימור
Reconstruction.jpg

מרחב הארצ-ישראלי עשיר במורשת תרבותית חומרית מגוונת שמקורה במגוון התרבויות והכוחות אשר פעלו בתחומיו לאורך ההיסטוריה. מבני מגורים, תעסוקה, מבני דת תרבות ואלמנטים ארכיטקטוניים אחרים, בני מאות ואף אלפי שנים, אכלסו ועדיין מאכלסים מרחב זה ומהווים דוגמא נדירה לעבר חומרי עשיר המעיד יותר מכל על ייחודו של מרחב זה.

תהליך שימור המורשת הבנויה נועד לתת מענה ליכולת שלנו, תושבי המקום בהווה, לשמר עדויות ייחודיות אלו ולשבצן בנוף התרבותי המוכר לנו כיום. שילובם של מבנים ועדויות ארכיטקטוניות ייחודיות אלו כחלק מתהליכי הפיתוח המואצים העוברים על מרכזי הערים של היום, יוצר פסיפס תרבותי חומרי ייחודי. פסיפס תרבותי זה מאפשר מחד לעמוד על התפתחות ההיסטוריה הארכיטקטונית שאפיינה את המרחב בתקופות השונות ומאידך להבטיח את המשך הפיתוח במטרה לתת מענה לצרכינו כיום.

תהליך שימור המבנים הינו תהליך רב שלבי הכולל מגוון אמצעים להגנה, ייצוב ושימור מצבו הנוכחי של מושא השימור, ולאחריהם שחזור, שיקום ובאם נדרש, העתקתו ובנייתו באתר חדש, ובהמשך, שחזור ושימור חזיתות ופרטים אחרים.

כחלק מתהליך השימור נודעת חשיבות לתהליך המדידה, אשר נועד לתעד ולמפות את מצב המבנה או המושא לשימור, במטרה לספק כלים ומידע לתכנון וביצוע תהליך השימור והשחזור. אריה פישמן, מבעלי החברה, הינו מודד מוסמך ובוגר לימודי תעודה במגמת שימור המורשת הבנויה מטעם אוניברסיטת תל אביב. לחברת מדבא מדידות והנדסה בע"מ ניסיון במגוון רב של פרויקטים בהם נדרשה פעולת מדידה לצרכי שימור ושחזור. לחברה נסיון במגוון פרוייקטים הנדסיים בהם נדרשה פעולת מדידה לצרכי שימור ואשר כללו:

מפות מפורטות של כל מפלסי המבנה

מדידה של חזיתות המבנה

חתכים אופיניים

מדידת פרטים

צילומי חוץ ופנים

מדידת רשתות בקרה GPS

רשת בקרה
רשת בקרה.jpg

רשתות הבקרה מבוססות GPS , מהוות תשתית חיונית למגוון פרויקטים מתחום המדידות וההנדסה. למדבא נסיון עשיר בהקמה, תחזוקה והתממשקות לרשתות בקרה, מקומיות ולאומיות.

ביסוס והקמה של תשתית גיאודטית
היכולת לקשר בין תוצרי המיפוי השונים לבין המרחב אותו הם מתארים, מושתתת על רשת של נקודות בקרה קרקעיות, הפזורות במרחב העבודה ואשר מיקומן ידוע ומוסכם. רשת נקודות הבקרה מספקת אמצעי עיגון מרחבי, המאפשר קישור בין תוצרי המיפוי השונים לבין נתוני התכנון ההנדסי בהם הם תומכים. רשתות הבקרה המודרניות הינן רשתות תלת-מימדיות המתארות את מיקומן המדוייק של הנקודות, אופקית ואנכית. לחברת מדבא נסיון עשיר בהקמתן של רשתות בקרה גיאודטיות אופקיות ואנכיות באמצעות מדידות GPS, מדידות קרקעיות ואיזון מדוייק. צוותי החברה מתמחים בהקמתן ושיפורן של רשתות גיאודטיות מקומיות/לאומיות בישראל וברחבי העולם, לצורך פרויקטים הנדסיים, קדסטר, ביסוס לפוטוגרמטריה ואורתופוטו. בנוסף מספקת החברה שירותים לאיתור של נקודות בקרה ידועות שהתיישנו או הושחתו, קשירתן מחדש לרשתות קיימות וביצוע כיול של נקודות אלו מול מערכות גיאודטיות שונות.

bottom of page